top of page

נסיון מקצועי

השירותים הניתנים על ידי ספייק
 • בדיקה מקיפה וכוללת של  האובייקט , הכוללת את כל מרכיבי האבטחה הקיימים

 • איתור נקודות תורפה והערכת תרחישי סיכונים

 • קביעת תפיסת האבטחה + המלצות מיידיות לביצוע

 

 • זיהוי תרחישים והסתברותם

 • זיהוי פרצות אבטחה וחשיפתם

 • הערכת הפגיעה המשוערת לכל תרחיש

 

 • ע"פ תפיסת האבטחה , הפקת תוכנית אבטחה

 • כתיבת נהלי אבטחה  (שגרה; חרום; פינוי; אימון)

 • הכנת תוכנית ביצוע להקמת מערך האבטחה ע"פ התוכנית  שהופקה ואושרה

 

 • הכשרת צוותי אבטחה ע"פ ייעודם במערך האבטחה

 • תוכנית אמונים ושמירה על כשירות המאבטחים

 • הכשרת כוחות מיוחדים: נגד טרור, ויחידות מיוחדות

 

 • הכנת תוכנית ציוד ומערכות הדרושים

 • ציוד טכנולוגי  מתקדם  מתוצרת ישראל

 • חדרי פיקוד ושליטה

 • ציוד אבטחה מותאם- תלוי תקציב

 

 • ליווי מקצועי של מערך האבטחה בשלבים הראשונים

 • ביצוע הכשרות ותרגילים לקביעת רמת האבטחה

 • בדיקות ותרגול תקופתי לשמירת כשירות מבצעית 

 

 • סקירה, בדיקה, של מערכי אבטחה קיימים

 • הפקת דו"ח מקיף כולל ליקויים למערך אבטחה קיים [דוח תקופתי]

 • שדרוג המערך ע"פ החלטות עם הלקוח

 

 (סקר) מיפוי מצב האבטחה

 

 

ניתוח סיכונים / תיעוד

 

תוכניות אבטחה מפורטות

 

 

הכשרה ואימון

 

 

ציוד, מערכות, טכנולוגיות

 

 

הרצה  ושמירת כשירות 

 

 

בדיקה ושדרוג של

מערכות אבטחה קיימות

bottom of page