top of page

התמחות בפעילות משטרתית 

  • ניסיון רב בהקמת יחידות משטרה מיוחדות.

  • הקמה והפעלה של מערך משטרתי לאומי.

  • הכשרה ושדרוג של כוח האדם ביחידות השונות במשטרה.

  • בדיקת מערכי משטרה קיימים ואתור כשלים.

  • אספקת ציוד ומערכות טכנולוגיות ואחרות לשימוש של כוחות המשטרה.

bottom of page